Lijfrente

De lijfrenteverzekering zorgt ervoor dat u recht heeft op een periodieke uitkering gedurende een vooraf overeengekomen periode bijv. vanaf uw 60-jarige leeftijd tot uw 70e levensjaar. U kunt deze uitkering als aanvulling op een eventueel pensioen gebruiken, of de uitkering gebruiken om eerder te stoppen met werken.

De premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen daarentegen zijn fiscaal belastbaar. De fiscale regels voor lijfrente-aftrek zijn sinds 1 januari 2003 gewijzigd. De basis lijfrente-aftrek is afgeschaft en de z.g. jaarruimte en inhaalruimte zijn nu van toepassing. Ter zake deskundig advies is dan ook een eerste vereiste.

Premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremie-aftrek, gelden vervolgens voor de hoogte van de premie-aftrek de volgende regels (onderstaande bedragen gelden voor 2005, de bedragen tussen haakjes gelden voor 2004):

  • premies zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend
  • de jaarruimte bedraagt maximaal € 25.033 (€ 24.687)
  • de reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.332 (€ 6.244). Voor de belastingplichtige die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het maximumbedrag van € 6.332 (€ 6.244) verhoogd tot € 12.508 (€12.335)
  • voor de jaar- en reserveringsruimte geldt een terugwentelingstermijn van 3 maanden. Om voor premie-aftrek in 2005 in aanmerking te komen moeten de lijfrentepremies dus voor 1 april 2006 zijn betaald.

Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, premies WAZ en premies van lijfrenten voor meerderjarige invalide(klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag.

De maximale premiegrondslag bij de berekening van de jaarruimte is € 147.253 (€ 145.219).

De in te bouwen AOW-franchise bij de berekening van de jaarruimte is € 10.719 (€ 10.571).

Het maximaal bedrag van de jaaruitkering voor overbruggingslijfrenten is € 63.288 (€ 62.414).

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximaal bedrag van de jaaruitkering € 18.990 (€ 18.727).

Tips

Controleer of uw eventuele huidige lijfrente voldoet aan de nieuwe fiscale eisen welke vanaf 1 januari 2001 van kracht zijn, dit heeft betrekking op zowel de hoogte van de premie als op de omschrijving van de polisredactie c.q. voorwaarden.

Wellicht is het verstandig om uw eventuele bijdrage aan de FOR (fiscale oudedags-reserve) te verlagen, om toch in aanmerking te komen voor de extra aftrekregeling d.m.v. de z.g. jaarruimte.

Heeft u te maken met een sterk wisselend inkomen, dan kunt u overwegen om jaarlijks te bekijken of er ruimte is voor een z.g. koopsomstorting i.p.v. een jaarlijks terugkerende premieverplichting. Het aantal varianten in de koopsomsector is groot, ook hier is kennis en inzicht in de markt een eerste vereiste.

Offerteaanvraag

Wilt u meer informatie omtrent prijzen, vraag dan een offerte aan.

Aanvraag meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header