Verzekeringen particulieren

Algemeen

U wilt uw gezin en uzelf zo goed mogelijk indekken tegen de vele risico's welke zich vandaag de dag voordoen. Natuurlijk kunt u bepaalde risico's zelf wel dragen, of trachten te verkleinen. Er blijven echter risico's over welke grote financiële problemen kunnen opleveren.

Veel risico's zijn niet te overzien en bij sommige bent u zelfs verplicht om deze te verzekeren. Denk hierbij aan het WA-risico voor motorrijtuigen, of de opstalverzekering van het huis welke verplicht gesteld wordt door de hypotheeknemer.

Het is natuurlijk mogelijk dat u zelf op pad gaat om een keuze te maken uit de diverse vormen en verzekeraars. Echter in de meeste gevallen ontbreekt het aan voldoende kennis of tijd. Wij hebben van verzekeren ons vak gemaakt en hebben door ons inzicht in de risico's en de diverse verzekeraars een uitstekend inzicht in de mogelijkheden.

Ook wij verbazen ons nog bijna dagelijks over de grote verschillen in voorwaarden en premies tussen het grote aantal verzekeraars. Ons advies is dan ook, maak gebruik van de kennis en marktinzicht van een onafhankelijk assurantieadviseur.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Begrafenis / Uitvaart

Leuvass Assurantiën BV wil samen met u komen tot een persoonlijk advies voor uw uitvaartverzekering. Veel vragen zullen beantwoord moeten worden: begraven of cremeren; bloemen en muziek; een eigen graf.

Bij MONUTA kunnen ze u over deze zaken informeren.

Leuvass Assurantiën treedt op als tussenpersoon voor het regelen van uw uitvaartverzekering. Wij komen bij u langs op een tijdstip dat het u schikt en kijken samen met u naar de wensen voor uw uitvaart. Zo bepalen we het te verzekeren bedrag.

Recreatiewoning

Het is ideaal om een eigen plekje te hebben, een tweede huis, midden in de natuur. Telkens als je er komt, voel je je vrij, even helemaal weg uit de dagelijkse sleur. Zo'n ideale plek verdient het gekoesterd te worden en wil je beschermen tegen alle risico's. Dat is precies wat een recreatiehuisverzekering biedt voor uw tweede woning, ook als u deze wel eens verhuurt. U hebt de keus uit drie mogelijkheden: Beperkt, Uitgebreid en Alle Gevaren. En natuurlijk kunt u ook de inventaris meeverzekeren zodat alle risico's prima gedekt zijn en u zonder zorgen kunt genieten van uw eigen plekje in de natuur.

Uitbreidingen

Het is mogelijk om naast het recreatiewoning ook de inventaris mee te verzekeren. Onder inventaris wordt gerekend: beddengoed, keukengerei, koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur met toebehoren, meubilair, stoffering, sanitair, hand- en tuingereedschap, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur, TV-toestel en videorecorder.

Hobby / sportuitrusting

Ski’s, skates, surfplanken, kampeeruitrusting, foto- of videocamera’s, muziekinstrumenten. Wie actief van zijn vrije tijd geniet, heeft al gauw voor een klein vermogen aan spullen in huis. Zolang dat alles veilig thuis ligt opgeborgen, zijn dergelijke zaken meestal wél verzekerd. Maar als u ze meeneemt om ze buitenshuis te gebruiken, dan blijkt schade niet verzekerd. En juist daar is het risico van diefstal, verlies of schade het grootst! De sportuitrusting verzekering biedt u de perfecte oplossing.

Dekking

De verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u wenst te verzekeren. Hobby & sportartikelen kunnen verzekerd worden voorzover ze behoren tot één van de volgende categorieën:

 • racket-/balsport
 • parachute/parapente
 • wintersport
 • in-line-skaten/skeeleren
 • wandel-/berg-/klimsport
 • surf-/zeilplank/kano
 • duiksport
 • kamperen
 • ruitersport
 • audio/video/foto/film
 • vecht-/verdedigingssport
 • muziekinstrumenten
 • hand-/kruisboog

Gedekt is diefstal, verlies en beschadiging van alle tot de verzekerde uitrusting(en) behorende artikelen. Zie de voorwaarden voor details.

Fiets

Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom: de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico's van diefstal of schade.

Dekking

Een fietsverzekering kan dekking bieden voor:

 • alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)
 • diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is afgesloten

WA-risico

Het WA-risico (schade aan derden) veroorzaakt met de fiets in normaliter verzekerd via de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulier).

Datatag

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem. Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips) wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de rijwielhandelaar worden aangebracht, bevatten een unieke code met alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij diefstal vaak geen eigen risico van toepassing.

Lijfrente

De lijfrenteverzekering zorgt ervoor dat u recht heeft op een periodieke uitkering gedurende een vooraf overeengekomen periode bijv. vanaf uw 60-jarige leeftijd tot uw 70e levensjaar. U kunt deze uitkering als aanvulling op een eventueel pensioen gebruiken, of de uitkering gebruiken om eerder te stoppen met werken.

De premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen daarentegen zijn fiscaal belastbaar. De fiscale regels voor lijfrente-aftrek zijn sinds 1 januari 2003 gewijzigd. De basis lijfrente-aftrek is afgeschaft en de z.g. jaarruimte en inhaalruimte zijn nu van toepassing. Ter zake deskundig advies is dan ook een eerste vereiste.

Premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor lijfrentepremie-aftrek, gelden vervolgens voor de hoogte van de premie-aftrek de volgende regels (onderstaande bedragen gelden voor 2005, de bedragen tussen haakjes gelden voor 2004):

 • premies zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend

Auto en motor

Bij de motorrijtuigverzekering is er normaliter sprake van een drietal verschillende dekkingen. Bepalend bij de keuze voor een specifieke dekking, zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste hierbij zijn de leeftijd van de auto, de reeds opgebouwde bonus-malus korting, de waarde van het voertuig en de mate waarin u zelf enig risico aanvaardbaar vindt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste dekkingvormen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Dit is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm. De verzekering verzekert de schade die met uw voertuig aan anderen wordt toegebracht. De wetgever wil hiermee de bescherming van het verkeersslachtoffer zeker stellen. Het minimale verzekerde bedrag bedraagt per polis € 1.000.000,-.

Beperkt Casco (Mini-Casco)

Deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door o.a. brand, diefstal, storm, aanrijding met loslopende dieren en ruitbreuk. De gedekte schade-evenementen staan letterlijk op de polis aangegeven.

Volledig Casco (All-Risks)

Ook deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert schade aan het verzekerde motorrijtuig zelf, ongeacht hoe deze schade is ontstaan, ook eigen schuld van de bestuurder is met deze vorm gedekt.

Sparen en beleggen

Sparen zorgt voor een appeltje voor de dorst, wie is er niet mee opgegroeid? Er zijn veel manieren om te sparen.

Bedrijfsspaarplan

Een zeer lucratieve manier van sparen is via een Bedrijfsspaarplan, u bent dan wel aan bepaalde restricties gebonden, maar dan staat dan ook een fors belastingvoordeel tegenover, bijv. bij de spaarloonregeling wordt over het spaarbedrag geen loonheffing geheven.De meest bekende bedrijfsspaarregeling is:

Spaarloon

Hierbij spaart de werknemer een periodiek bedrag van max. € 613,-- jaarlijks. Dit geeft voor de werknemer een besparing, aangezien hier geen belasting en sociale verzekeringspremie over afgedragen behoeven te worden. De werkgever bespaart zich plm. 20%. De bedragen worden gestort op een voor vier jaar geblokkeerde spaarrekening, behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij een werkgever wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: de werknemer is sinds 1 januari 2005 bij die werkgever in dienst en die werkgever past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari 2005 de algemene heffingskorting toe.

Het tarief voor eindheffing over spaarloon wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2005 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025,- voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunt u een deel van uw brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: langdurend zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof, educatief verlof, overig onbetaald verlof, verlof voorafgaand aan het pensioen.

Vanaf 1 januari 2006 kunt u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: spaarloon- of levensloopregeling. U kunt niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen. Wel kunt u in één kalenderjaar uit beide regelingen geld opnemen.

De regelingen hebben een verschillend karakter. Bij de spaarloonregeling spaart u niet voor een bepaald doel. U kunt het geld overal voor gebruiken. Het tegoed van de levensloopregeling mag alleen worden gebruikt om verlof te financieren. Maar u mag in de levensloopregeling méér geld sparen dan bij de spaarloonregeling.

Omdat uw situatie en uw persoonlijke voorkeur kunnen veranderen, mag u jaarlijks van regeling wisselen.

Lees verder:
Levensloopregeling FAQ

Spaarrekening

Hierbij kunt u altijd en zonder boete aan uw geld komen. De netto rente is rekening houdend met de geldontwaarding meestal gering.

Ongevallen

Een ongevallenverzekering geeft u of uw nabestaanden financiële zekerheid bij uw overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Er bestaan diverse vormen van ongevallenverzekering, alle toegespitst op een specifieke situatie:

Persoonlijke ongevallen verzekering

De meest bekende is waarschijnlijk de Persoonlijke ongevallen verzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico op één persoon.

Hierbij is sprake van een A en een B uitkering, waarbij A een kapitaal uitkeert bij overlijden door een ongeval en B een kapitaal bij blijvende invaliditeit door een ongeval.In het algemeen is de B-uitkering hoger dan de A-uitkering.

Het is bijv. mogelijk om een A-uitkering van € 10.000,- en een B-uitkering van € 100.000,- te verzekeren. Bepalend hierbij is uiteraard het belang van reeds lopende polissen en het te lopen risico in bijv. het beroep of verkeer. Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding van gemaakte medische kosten en een daggelduitkering te verzekeren.

De gezinsongevallenverzekering

In de gezinssituatie met of zonder kinderen kan het gezien het tegenwoordige verkeers- en sportrisico erg verstandig zijn om een gezinsongevallenverzekering af te sluiten. De meeste ongevallen gebeuren immers nog steeds in en rond het huis. Ook bij deze verzekering zijn diverse combinaties mogelijk.

Caravan

Bij de caravanverzekering worden er twee categorieën onderscheiden, de Tourcaravan en de Stacaravan. Beide hebben zo hun eigen specifieke eigenschappen.

Bij de tourcaravan is het van belang om een eventuele voortent mee te verzekeren, terwijl bij de stacaravan de eventuele bijgebouwen (schuurtjes e.d.) meeverzekerd kunnen worden. Voor beide geldt ook een dekking voor de inventaris.

Het WA-risico valt in het algemeen onder de dekking van de WA-verzekering van het trekkende motorrijtuig (zolang de caravan nog gekoppeld is). Voor het WA-risico van een ongekoppelde caravan is in het algemeen de dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) van kracht.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header