Verzekeringen bedrijven

Algemeen

Een verantwoorde bedrijfsvoering betekent automatisch, dat bepaalde risico's voor een onderneming zoveel mogelijk afgedekt dienen te worden. U kunt risico's door een verstandig beleid zo klein mogelijk trachten te houden, echter u heeft het niet altijd zelf in de hand.

Zijn de financiële gevolgen tè omvangrijk of zelfs in het geheel niet te overzien, laat u dan voorlichten over de mogelijkheden om u voor deze risico's te verzekeren.

Wij inventariseren samen met u deze bedrijfsrisico's en bieden u de mogelijkheden om deze te verzekeren. Belangrijk voor u om te weten, is dat wij op basis van onze onafhankelijkheid en deskundige samenwerking met professionele verzekeraars, u het juiste product en de juiste verzekeraars kunnen adviseren.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Om u alvast een globale indruk te geven van de vele risico's en verzekeringsmogelijkheden, hebben wij een aantal verzekeringsvormen voor u op een rij gezet en deze nader omschreven.

Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.

Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook hier is de premie afhankelijk van de risico's welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten. De gehanteerde premie is meestal een voorschotpremie met een jaarlijkse verrekening op basis van de variabele bedragen als omzet en loonkosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze geeft dekking voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door u of uw werknemers, zowel voor diensten als geleverde producten, als gebruiker/eigenaar van gebouwen, waarbij u kunt denken aan bijv. het brandregresrisico, waarbij u na een brand aansprakelijk gesteld kan voor schade aan andere gebouwen etc.

Beroepsaansprakelijkheid

Hiermee wordt het o.a. het risico verzekerd van specifieke beroepsfouten zoals deze kunnen voorkomen bij accountants, boekhouders, architecten medici etc., vaak werkzaam als vrije beroepsuitoefenaars.

Transport

Zoals beschreven onder Motorrijtuigenverzekering zijn vrijwel dezelfde dekkingsmogelijkheden ook voor de Bestel/vrachtauto mogelijk. We spreken dan over de verplichte WA-verzekering welke uitgebreid kan worden met een Casco of een Brand/Diefstal dekking. Tevens is het belangrijk dat het risico van werkgeversaansprakelijk t.o.v. de werknemer is meegedekt.

Glas

De glasverzekering dekt de schade van het glas en de arbeidskosten van het inzetten. Meestal ook het aanbrengen van een noodvoorziening. Het is in het algemeen mogelijk om alle ruiten dienende tot daglichtdoorlating te verzekeren inclusief lichtkoepels en dakvensters. Soms is het aantrekkeljk om slechts één of enkele ruiten te verzekeren bijv. etalageruiten, de kosten van eventuele beschilderingen zijn mee te verzekeren.

Bedrijfsongevallen

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer op zich is al erg genoeg, uw betrokkenheid gaat waarschijnlijk nog verder als de arbeidsongeschiktheid een gevolg is van een bedrijfsongeval.

Middels een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers (mogelijk vanaf 10 werknemers) zorgt u in ieder geval voor een extra financiële uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. U heeft de keuze voor een dekking alleen tijdens het werk, of voor een 24-uurs dekking.

In het algemeen worden de verzekerde bedragen vastgesteld aan de hand van het betreffende jaarinkomen. Komt u niet in aanmerking voor de collectieve verzekering, dan is het altijd mogelijk om per werknemer een individuele verzekering af te sluiten.

Ziekteverzuim

Uw werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van min. 70% van hun salaris gedurende max. twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dit is voor u een uit overheidswege opgelegde verplichting, zoals geregeld in de WULBZ. U wordt tevens geconfronteerd met het feit dat deze werknemer vaak onmisbaar is en vervangen moet worden door een dure tijdelijke kracht.

Stuk voor stuk feiten waarbij u waarschijnlijk weinig moeite heeft om uw enthousiasme te onderdrukken. Uiteraard kunt u zich ook voor dit soort catastrofes verzekeren, waarbij u dan in de meeste gevallen ook gebruik kunt maken van een Arbo-dienst voor controle en begeleiding van de zieke werknemer. Een hele zorg minder!

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Opstal

Ook bij deze verzekeringsvorm is er een keuze uit een aantal dekkingsmogelijkheden, variërend van uitsluitend branddekking tot een uitgebreide dekking waarbij ook de risico's van b.v. inbraak, waterschade en storm zijn meeverzekerd. De premie is sterk afhankelijk van de gekozen dekking, werkzaamheden en bouwaard.

Bedrijfssparen

Voor werknemers is het fiscaal erg aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van de bedrijfsspaarregeling. Deze voordelen strekken zich ook uit tot de werkgever. De meest bekende bedrijfsspaarregeling is:

Spaarloon

Hierbij spaart de werknemer een periodiek bedrag van max. € 613,-- jaarlijks. Dit geeft voor de werknemer een besparing, aangezien hier geen belasting en sociale verzekeringspremie over afgedragen behoeven te worden. De werkgever bespaart zich plm. 20%. De bedragen worden gestort op een voor vier jaar geblokkeerde spaarrekening, behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij een werkgever wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: de werknemer is sinds 1 januari 2005 bij die werkgever in dienst en die werkgever past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari 2005 de algemene heffingskorting toe.

Het tarief voor eindheffing over spaarloon wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2005 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025,- voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Pemba

Krijgt u te maken met een werknemer welke na verloop van twaalf maanden in de WAO terecht komt, dan heeft u als werkgever de wettelijke verplichting om gedurende de eerste vijf WAO-jaren mede zorg te dragen voor de WAO-financiering.

Zoals geregeld in de wet Pemba wenst de overheid de werkgever hiermee financiële betrokkenheid bij de WAO van een werknemer te geven. U heeft als werkgever de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse uitvoerende instanties. U betaalt dan een gedifferentieerde premie aan de hand van het ziekteverloop van uw werknemers.

Wenst u niet geconfronteerd te worden met een sterk stijgende premie, dan kunt u dit voorkomen middels een premiedempings-verzekering (Pemba). Geeft u er de voorkeur aan om eigenrisicodrager te worden, dan loopt uw onderneming zelf het financiële risico van de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid, dit is zeker niet haalbaar voor kleinere bedrijven.

Om te voorkomen dat werknemers met een inkomen boven de WAO-dagloongrens te maken kregen met een onevenredig sterke terugval in inkomen, kunt u een z.g. WAO-gat verzekering overwegen, wel of niet in collectief verband.

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Computer

Dit is een specifieke verzekering voor apparatuur welke u gebruikt voor uw automatisering incl. de software.

Middels de inventaris/goederen verzekering is het risico van brand of diefstal wel gedekt. Doch specifieke risico's zoals het laten vallen van de apparatuur of de beruchte kop koffie, of schade door het doorbranden van onderdelen zijn verzekerd te worden op deze specifieke verzekering.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header