Verzekeringen bedrijven

Werkmateriaal

Zoals het voor motorvoertuigen met kenteken mogelijk en gebruikelijk is om deze te verzekeren, zo is het ook mogelijk een soortgelijke verzekering af te sluiten voor al het werkmateriaal zonder kenteken bijv. heftrucks, graafmachines, bulldozers, etc. Ook hier is het mogelijk om te kiezen uit de dekking voor uitsluitend het aansprakelijkheidsrisico (WA) en indien gewenst aangevuld met een Cascodekking of een aanvulling voor het Brand/Diefstal risico.

Inventaris

Uiteraard is het noodzakelijk om ook de bedrijfsinventaris en de goederen en opslag van artikelen te verzekeren. Ook hier heeft u de mogelijkheid tot een keuze uit diverse dekkingsmogelijkheden, variërend van uitsluitend branddekking tot een uitgebreide dekking.

Bedrijfsschade

Krijgt uw bedrijf te maken met schade zoals gedekt op de inventaris/goederen verzekering of de opstalverzekering, dan houdt de schade niet op bij het vergoeden van de directe schade.

In het ergste geval kunt u voor langere periode uw bedrijfsuitoefening wel vergeten, dus geen omzet maar wel het doorlopen van de vaste lasten. Met een bedrijfsschadeverzekering ontvangt u zolang uw omzet niet op het niveau is van voor het schade-evenement een aanvulling tot uw normale brutowinst.

Tevens kunt u gebruik maken van de expertise van de verzekeraar, deze zal al het mogelijke doen om u zo snel mogelijk weer op uw normale omzet/brutowinst terug te krijgen, dit ter beperking van de benodigde aanvullingsbedragen.

De premieberekening geschiedt meestal op voorschotbasis met een jaarlijkse verrekening aan de hand van de omzet c.q. loonbedragen.De premie wordt bepaald aan de hand van het risico, het verzekerd bedrag en het aantal weken dat er maximaal wordt uitgekeerd, bijv. 26, 52 of 78 weken, al naargelang de specifieke bedrijfsrisico's.

Pakket

Geeft u de voorkeur aan termijnbetaling, maandelijks of per kwartaal en wilt u zich bij ieder polis de poliskosten besparen, dan is een pakketpolis een uitstekende keuze. Vrijwel alle bedrijfsmatige verzekeringen kunt u onderbrengen in één pakket.

Overzichtelijk en gespreide betaling zonder termijnopslag, dat bespaart u al gauw 6 tot 7%. Vrijwel alle verzekeraars hebben de mogelijkheid om een pakketpolis af te sluiten, ze hebben allemaal hun eigen specifieke voordelen. Voor een juiste keuze is inzicht in de vele mogelijkheden en aanbieders noodzakelijk.

CAR

Houdt uw bedrijf zich voornamelijk bezig met bouw- of montagewerken, dan is een z.g. C.A.R. verzekering onontbeerlijk. De specifieke bedrijfsrisico's bestaan uit het aansprakelijkheidsrisico, schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk of hulpmateriaal, schade aan directie of personeel en schade door transport van materiaal of onderdelen. Aangezien de verzekeringsbehoeften per bedrijf verschillen, heeft u de keuze voor een doorlopende polis waarbij alle projecten verzekerd zijn, met jaarlijkse naverrekening, of voor het verzekeren per afzonderlijk project.

Pensioen

De redenatie van Mijn zaak is mijn pensioen is intussen bij menigeen als een koude douche overgekomen. Er bestaan een aantal goede regelingen waarbij u het pensioen niet afhankelijk maakt van de waarde van uw bedrijf. De fiscus heeft diverse mogelijkheden geschapen welke het u mogelijk maken om op een verantwoorde wijze aan uw pensioenopbouw te werken.

Afgezien van de diversiteit van producten heeft vrijwel iedere verzekeraar zijn eigen varianten hierop. Inzicht in de materie en de pensioenmarkt is daarom een eerste vereiste. Vaak is het pensioen van de werknemers beter geregeld dan de pensioenvoorziening van de Ondernemer, een volstrekt onnodige situatie.

Eigen vervoer

Hiermee dekt u het risico van schade ontstaan tijdens het vervoer van goederen welke u zelf vervoert of aan anderen uitbesteed. De premie is afhankelijk van diverse factoren w.o. het maximum verzekerd bedrag per schadegebeurtenis. Dit kan op twee manieren t.w.

  • Declaratiebasis waarbij het transport in een decaratieregister wordt geschreven en de premie wordt berekend aan de hand van het declaratieregister. 
  • Pauschalbasis, waarbij een voorschotpremie berekend wordt en aan het eind van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt op basis van de werkelijke waarde van de vervoerde goederen.

Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.

Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook hier is de premie afhankelijk van de risico's welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten. De gehanteerde premie is meestal een voorschotpremie met een jaarlijkse verrekening op basis van de variabele bedragen als omzet en loonkosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze geeft dekking voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door u of uw werknemers, zowel voor diensten als geleverde producten, als gebruiker/eigenaar van gebouwen, waarbij u kunt denken aan bijv. het brandregresrisico, waarbij u na een brand aansprakelijk gesteld kan voor schade aan andere gebouwen etc.

Beroepsaansprakelijkheid

Hiermee wordt het o.a. het risico verzekerd van specifieke beroepsfouten zoals deze kunnen voorkomen bij accountants, boekhouders, architecten medici etc., vaak werkzaam als vrije beroepsuitoefenaars.

Transport

Zoals beschreven onder Motorrijtuigenverzekering zijn vrijwel dezelfde dekkingsmogelijkheden ook voor de Bestel/vrachtauto mogelijk. We spreken dan over de verplichte WA-verzekering welke uitgebreid kan worden met een Casco of een Brand/Diefstal dekking. Tevens is het belangrijk dat het risico van werkgeversaansprakelijk t.o.v. de werknemer is meegedekt.

Glas

De glasverzekering dekt de schade van het glas en de arbeidskosten van het inzetten. Meestal ook het aanbrengen van een noodvoorziening. Het is in het algemeen mogelijk om alle ruiten dienende tot daglichtdoorlating te verzekeren inclusief lichtkoepels en dakvensters. Soms is het aantrekkeljk om slechts één of enkele ruiten te verzekeren bijv. etalageruiten, de kosten van eventuele beschilderingen zijn mee te verzekeren.

Home | Nieuws | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap
Leuvass header