Verzekeringen bedrijven

Algemeen

Een verantwoorde bedrijfsvoering betekent automatisch, dat bepaalde risico's voor een onderneming zoveel mogelijk afgedekt dienen te worden. U kunt risico's door een verstandig beleid zo klein mogelijk trachten te houden, echter u heeft het niet altijd zelf in de hand.

Zijn de financiële gevolgen tè omvangrijk of zelfs in het geheel niet te overzien, laat u dan voorlichten over de mogelijkheden om u voor deze risico's te verzekeren.

Wij inventariseren samen met u deze bedrijfsrisico's en bieden u de mogelijkheden om deze te verzekeren. Belangrijk voor u om te weten, is dat wij op basis van onze onafhankelijkheid en deskundige samenwerking met professionele verzekeraars, u het juiste product en de juiste verzekeraars kunnen adviseren.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Om u alvast een globale indruk te geven van de vele risico's en verzekeringsmogelijkheden, hebben wij een aantal verzekeringsvormen voor u op een rij gezet en deze nader omschreven.

Pakket

Geeft u de voorkeur aan termijnbetaling, maandelijks of per kwartaal en wilt u zich bij ieder polis de poliskosten besparen, dan is een pakketpolis een uitstekende keuze. Vrijwel alle bedrijfsmatige verzekeringen kunt u onderbrengen in één pakket.

Overzichtelijk en gespreide betaling zonder termijnopslag, dat bespaart u al gauw 6 tot 7%. Vrijwel alle verzekeraars hebben de mogelijkheid om een pakketpolis af te sluiten, ze hebben allemaal hun eigen specifieke voordelen. Voor een juiste keuze is inzicht in de vele mogelijkheden en aanbieders noodzakelijk.

CAR

Houdt uw bedrijf zich voornamelijk bezig met bouw- of montagewerken, dan is een z.g. C.A.R. verzekering onontbeerlijk. De specifieke bedrijfsrisico's bestaan uit het aansprakelijkheidsrisico, schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk of hulpmateriaal, schade aan directie of personeel en schade door transport van materiaal of onderdelen. Aangezien de verzekeringsbehoeften per bedrijf verschillen, heeft u de keuze voor een doorlopende polis waarbij alle projecten verzekerd zijn, met jaarlijkse naverrekening, of voor het verzekeren per afzonderlijk project.

Pensioen

De redenatie van Mijn zaak is mijn pensioen is intussen bij menigeen als een koude douche overgekomen. Er bestaan een aantal goede regelingen waarbij u het pensioen niet afhankelijk maakt van de waarde van uw bedrijf. De fiscus heeft diverse mogelijkheden geschapen welke het u mogelijk maken om op een verantwoorde wijze aan uw pensioenopbouw te werken.

Afgezien van de diversiteit van producten heeft vrijwel iedere verzekeraar zijn eigen varianten hierop. Inzicht in de materie en de pensioenmarkt is daarom een eerste vereiste. Vaak is het pensioen van de werknemers beter geregeld dan de pensioenvoorziening van de Ondernemer, een volstrekt onnodige situatie.

Eigen vervoer

Hiermee dekt u het risico van schade ontstaan tijdens het vervoer van goederen welke u zelf vervoert of aan anderen uitbesteed. De premie is afhankelijk van diverse factoren w.o. het maximum verzekerd bedrag per schadegebeurtenis. Dit kan op twee manieren t.w.

  • Declaratiebasis waarbij het transport in een decaratieregister wordt geschreven en de premie wordt berekend aan de hand van het declaratieregister. 
  • Pauschalbasis, waarbij een voorschotpremie berekend wordt en aan het eind van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt op basis van de werkelijke waarde van de vervoerde goederen.

Transport

Zoals beschreven onder Motorrijtuigenverzekering zijn vrijwel dezelfde dekkingsmogelijkheden ook voor de Bestel/vrachtauto mogelijk. We spreken dan over de verplichte WA-verzekering welke uitgebreid kan worden met een Casco of een Brand/Diefstal dekking. Tevens is het belangrijk dat het risico van werkgeversaansprakelijk t.o.v. de werknemer is meegedekt.

Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.

Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook hier is de premie afhankelijk van de risico's welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten. De gehanteerde premie is meestal een voorschotpremie met een jaarlijkse verrekening op basis van de variabele bedragen als omzet en loonkosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze geeft dekking voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door u of uw werknemers, zowel voor diensten als geleverde producten, als gebruiker/eigenaar van gebouwen, waarbij u kunt denken aan bijv. het brandregresrisico, waarbij u na een brand aansprakelijk gesteld kan voor schade aan andere gebouwen etc.

Beroepsaansprakelijkheid

Hiermee wordt het o.a. het risico verzekerd van specifieke beroepsfouten zoals deze kunnen voorkomen bij accountants, boekhouders, architecten medici etc., vaak werkzaam als vrije beroepsuitoefenaars.

Glas

De glasverzekering dekt de schade van het glas en de arbeidskosten van het inzetten. Meestal ook het aanbrengen van een noodvoorziening. Het is in het algemeen mogelijk om alle ruiten dienende tot daglichtdoorlating te verzekeren inclusief lichtkoepels en dakvensters. Soms is het aantrekkeljk om slechts één of enkele ruiten te verzekeren bijv. etalageruiten, de kosten van eventuele beschilderingen zijn mee te verzekeren.

Ziekteverzuim

Uw werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van min. 70% van hun salaris gedurende max. twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dit is voor u een uit overheidswege opgelegde verplichting, zoals geregeld in de WULBZ. U wordt tevens geconfronteerd met het feit dat deze werknemer vaak onmisbaar is en vervangen moet worden door een dure tijdelijke kracht.

Stuk voor stuk feiten waarbij u waarschijnlijk weinig moeite heeft om uw enthousiasme te onderdrukken. Uiteraard kunt u zich ook voor dit soort catastrofes verzekeren, waarbij u dan in de meeste gevallen ook gebruik kunt maken van een Arbo-dienst voor controle en begeleiding van de zieke werknemer. Een hele zorg minder!

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Bedrijfsongevallen

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer op zich is al erg genoeg, uw betrokkenheid gaat waarschijnlijk nog verder als de arbeidsongeschiktheid een gevolg is van een bedrijfsongeval.

Middels een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers (mogelijk vanaf 10 werknemers) zorgt u in ieder geval voor een extra financiële uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. U heeft de keuze voor een dekking alleen tijdens het werk, of voor een 24-uurs dekking.

In het algemeen worden de verzekerde bedragen vastgesteld aan de hand van het betreffende jaarinkomen. Komt u niet in aanmerking voor de collectieve verzekering, dan is het altijd mogelijk om per werknemer een individuele verzekering af te sluiten.

Home | Nieuws | Zoeken | Contact | Disclaimer | Copyright | Sitemap Dynapres Websites
Leuvass header